مهاجرت به هلند از طریق ازدواج | شرایط و ملزومات (آپدیت ۲۰۲۰)

مهاجرت به هلند از طریق ازدواج

چندین شرط وجود دارد که بر اساس آن یک فرد خارجی می تواند تابعیت هلند را مطالبه کند. به طور کلی، بسیاری از خارجی ها پس از اقامت در هلند حداقل برای سه یا پنج سال – بسته به وضعیت فردی خود – یا در صورت داشتن روابط خانوادگی نزدیک در هلند، مجاز به درخواست تابعیت هلند هستند. شرایط فردی یک فرد مشخص می کند که چه شرایط و اسنادی برای تابعیت هلند مورد نیاز است.

مهاجرت به هلند از طریق ازدواج

اخذ اقامت هلند از طریق ازدواج

مهاجرت به هلند از طریق ازدواج در صورتی که شما در هلند زندگی می کنید و شریک زندگی شما خارج از کشور هلند زندگی می کند:

در صورتی که شما ملیت هلندی دارید ولی شریک زندگی شما ملیت هلندی ندارد،

 • اظهار نامه شخصی (ضروری است): بله، برای شریک زندگی شما که در خارج از کشور زندگی می کند مورد نیاز است.
 • اجازه اقامت مورد نیاز: برای شریک زندگی شما در خارج از کشور زندگی می کند خیر.
 • اجازه ازدواج در هلند: بله.

در صورتی که نه شما و نه شریک زندگی تان ملیت هلندی ندارید،

 • اظهار نامه شخصی (ضروری است): بله، برای هر دوی شما مورد نیاز است.
 • اجازه اقامت مورد نیاز: بله، برای شخصی که در هلند زندگی می کند.
 • اجازه ازدواج در هلند: بله.

مهاجرت به هلند از طریق ازدواج در صورتی که شما و شریک زندگی تان هر دو در هلند زندگی می کنید:

در صورتی که یکی از شما ملیت هلندی داشته باشد،

 • اظهار نامه شخصی (ضروری است): بله، برای شریکی که هلندی نیست مورد نیاز است.
 • اجازه اقامت مورد نیاز: بله، برای شریکی که هلندی نیست مورد نیاز است.
 • اجازه ازدواج در هلند: بله.

در صورتی که نه شما و نه شریک زندگی تان ملیت هلندی نداشته باشید،

 • اظهار نامه شخصی (ضروری است): بله، برای هر دوی شما مورد نیاز است.
 • اجازه اقامت مورد نیاز: بله، برای هر دوی شما.
 • اجازه ازدواج در هلند: بله.

مهاجرت به هلند از طریق ازدواج در صورتی که شما و شریک زندگی تان هر دو در خارج از هلند زندگی می کنید:

در صورتی که یکی از شما ملیت هلندی داشته باشد،

 • اظهار نامه شخصی (ضروری است): بله، برای شریکی که هلندی نیست مورد نیاز است.
 • اجازه اقامت مورد نیاز: خیر.
 • اجازه ازدواج در هلند: بله.

در صورتی که نه شما و نه شریک زندگی تان ملیت هلندی نداشته باشید،

 • اجازه ازدواج در هلند: خیر.

نکته: اظهار نامه شخصی، اعلامیه ای برای اتباع غیر هلندی است.

ازدواج در هلند

شرایط اقامت هلند از طریق ازدواج

اگر شما یا شریک زندگی تان هلندی نیستید و مایل به ازدواج هستید، باید یک اظهار نامه شخصی را تکمیل کنید. می توانید این اظهار نامه را هنگامی که قصد خود را برای ازدواج اعلام کردید، پر کرده و امضا کنید.

IND وضعیت اقامت شما را بررسی می کند و Aliens Police تحقیق می کند تا اطمینان حاصل کند که این رابطه اصیل است و این یک ازدواج سوری برای کسب اقامت هلند از طریق ازدواج نیست.

ازدواج و تابعیت دوگانه هلند

اگر شما یا شریک زندگی شما، علاوه بر تابعیت هلند، تابعیت دیگری نیز داشته باشید، برای ازدواج باید الزامات مقرر در قانون هلند را رعایت کنید. اگر این شرایط را برآورده کنید می توانید در هلند ازدواج کنید، حتی اگر کشور غیر هلندی به شما این اجازه را ندهد.

گرفتن ویزای ازدواج هلند

توسط | 2020-06-20T16:19:50+04:30 16th نوامبر, 2019|کشور هلند|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید